Have a question?
Message sent Close

Courses

Sort By:
ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ສ້າງທຸລະກິດໜຸ່ມ (young startup) ເພື່ຶອສ້າງຄຸນຄ່າຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງສ້າງຢູ່? ການເລົ່າເຖິງເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ໃຊ້ຂ...
3 Lectures
ກໍລະນີເພື່ອການສະໜັບສະໜູນແມ່ນຫຍັງ? ກໍລະນີເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແມ່ນເອກະສານທີ່ໃຊ້ບອກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ມີທ່າແຮງຮັບຮູ້ວ່າ ອົງການຂອງທ່ານຄາດຫວັງ...
3 Lectures
ສະໄລປະກອບການນໍາສະເໜີທີ່ດີ (pitch deck) ແມ່ນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບ ທຸລະກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່. ເປັນວິທີທີ່ດີ ໃນການນຳສະເໜີພາລະກິດ ແລະ ວິໄສທັດ...
5 Lectures
ການສະເໜີຂາຍຢ່າງວ່ອງໄວ (Elevator Pitch) ແມ່ນຫຍັງ? ທ່ານລອງຈິນຕະນາການເບິ່ງວ່າ ທ່ານກໍາລັງຢູ່ໃນລິບ (ຫຼື ຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າ) ກັບໜຶ່ງ...
5 Lectures
ເຈ້ຍໜຶ່ງໃບ ຫຼື One Pager ແມ່ນວິທີການໃຫ້ຂໍ້ມູນໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ໂຄງການ ຫຼື ແນວຄິດຂອງທ່ານ.ທ່ານ ໂດຍພຽງແຕ່ ຕອບຄຳຖາມຫຼັກ ທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງ...
5 Lectures
2 hours