Have a question?
Message sent Close
Bạn muốn huy động vốn từ cộng đồng nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Khóa học này sẽ giúp bạn từng bước xây dựng các bước để gọi vốn cộng đồng cho d...
Intermediate
11 Lectures
2 hours