Have a question?
Message sent Close

Youth Co:Lab Laos

The Youth Co:Lab Springboard Programme is an incubation platform for young SDG entrepreneurs to turn innovative SDG solutions into sustainable businesses.

Co-created in 2017 by the United Nations Development Programme (UNDP) and the Citi Foundation, Youth Co:Lab aims to establish a common agenda for countries in the Asia-Pacific region to empower and invest in youth, so that they can accel­erate the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) through leadership, social innovation and entre­preneurship. By developing young people’s 21st century skills, and by catalysing and sustaining youth-led startups and social enterprises across the region, Youth Co:Lab is positioning young people front and centre in order to solve the region’s most pressing challenges. In addition to supporting youth entrepreneurship, Youth Co:Lab also works closely with multiple stakeholders, including governments, civil society and the private sector, to strengthen the entrepreneurship ecosystem and to promote policies that will support and enable young people to take the lead in finding and developing new solutions for social and environmental problems in their communities. Read more on our main website http://youthcolab.org.

You will find here 5 online modules to help you grow your social enterprise:

  • [SB101/Lao] ເຈ້ຍໜຶ່ງໃບ (ການສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃນເຈ້ຍໜຶ່ງໃບ): ເຈ້ຍໜຶ່ງໃບ ຫຼື One Pager ແມ່ນວິທີການໃຫ້ຂໍ້ມູນໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ໂຄງການ ຫຼື ແນວຄິດຂອງທ່ານ.ທ່ານ ໂດຍພຽງແຕ່ ຕອບຄຳຖາມຫຼັກ ທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງເທົ່ານັ້ນ, ທ່ານທ່ານກໍສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນໂດຍລວມກ່ຽວກັບທ່ານທ່ານວິສາຫະກິດສັງຄົມ ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານໄດ້, ສາມາດອະທິບາຍວ່າ ທຸລະກິດຂອງທ່ານທ່ານສາມາດເຕີມເຕັມຊ່ອງວ່າງໃນຕະຫຼາດໄດ້ແນວໃດ, ທ່າແຮງໃນອານາຄົດ, ແລະ ຊຸມຊົມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມພາລະກິດຂອງທ່ານທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
  • [SB102/Lao] ການສະເໜີຂາຍຢ່າງວ່ອງໄວ (Elevator Pitch): ການສະເໜີຂາຍຢ່າງວ່ອງໄວ (Elevator Pitch) ແມ່ນຫຍັງ? ທ່ານລອງຈິນຕະນາການເບິ່ງວ່າ ທ່ານກໍາລັງຢູ່ໃນລິບ (ຫຼື ຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າ) ກັບໜຶ່ງໃນນັກລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງທ່ານ (ລູກຄ້າ, ຄູ່ຮ່ວມງານ, ອື່ນໆ). ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໂນ້ມນ້າວໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມພາລະກິດຂອງທ່ານ?
  • [SB103/Lao] ການນໍາສະເໜີທີ່ສົມບູນແບບ: ສະໄລປະກອບການນໍາສະເໜີທີ່ດີ (pitch deck) ແມ່ນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບ ທຸລະກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່. ເປັນວິທີທີ່ດີ ໃນການນຳສະເໜີພາລະກິດ ແລະ ວິໄສທັດຂອງທ່ານ ຕໍ່ຜູ້ຊົມ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການນໍາສະເໜີທີ່ສົມບູນແບບ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລົ່າເລື່ອງລາວຂອງທ່ານ ແລະ  ຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະກິດ ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ສຸດຍອດເຄັດລັບ – ການຝຶກຝົນ, ມີພຽງແຕ່ການຝຶກຝົນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດນໍາສະເໜີໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ.
  • [SB104/Lao] ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ: ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ສ້າງທຸລະກິດໜຸ່ມ (young startup) ເພື່ຶອສ້າງຄຸນຄ່າຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງສ້າງຢູ່? ການເລົ່າເຖິງເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານ ແມ່ນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ, ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ  ຕົວເລກສະຖິຕິ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍລະດົມຊັບພະຍາກອນໃຫ້ທ່ານໄດ້. ກະລຸນາອ່ານເບິ່ງຄຳຖາມຢູ່ທີ່ບົດເຝິກຫັດ ແລະ ເລົ່າເລື່ອງລາວຂອງທ່ານນໍາກັນ! ນີ້ແມ່ນພາກທີ 2 ຕໍ່ຈາກ ເຈ້ຍໜຶ່ງໃບ, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ ເພື່ອສະແດງຜົນງານຂອງທ່ານ ໃນງານວາງສະແດງ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ສຳລັບການສື່ສານຕ່າງໆ.
  • [SB105/Lao] ກໍລະນີເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ: ກໍລະນີເພື່ອການສະໜັບສະໜູນແມ່ນຫຍັງ? ກໍລະນີເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແມ່ນເອກະສານທີ່ໃຊ້ບອກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ມີທ່າແຮງຮັບຮູ້ວ່າ ອົງການຂອງທ່ານຄາດຫວັງທີ່ຈະບັນລຸຫຍັງ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງຊັບພະຍາກອນພວກເຂົາ (ຊັບພະຍາກອນທາງການເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ). ຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານ ແມ່ນເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຮ່ວມມືກັບທ່ານ ເພື່ອສ້າງຜົນກະທົບຮ່ວມກັນ.
Youth Co:Lab Laos Bootcamp

Our Online Modules

ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ສ້າງທຸລະກິດໜຸ່ມ (young startup) ເພື່ຶອສ້າງຄຸນຄ່າຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງສ້າງຢູ່? ການເລົ່າເຖິງເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ໃຊ້ຂ...
3 Lectures
ກໍລະນີເພື່ອການສະໜັບສະໜູນແມ່ນຫຍັງ? ກໍລະນີເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແມ່ນເອກະສານທີ່ໃຊ້ບອກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ມີທ່າແຮງຮັບຮູ້ວ່າ ອົງການຂອງທ່ານຄາດຫວັງ...
3 Lectures
ສະໄລປະກອບການນໍາສະເໜີທີ່ດີ (pitch deck) ແມ່ນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບ ທຸລະກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່. ເປັນວິທີທີ່ດີ ໃນການນຳສະເໜີພາລະກິດ ແລະ ວິໄສທັດ...
5 Lectures
ການສະເໜີຂາຍຢ່າງວ່ອງໄວ (Elevator Pitch) ແມ່ນຫຍັງ? ທ່ານລອງຈິນຕະນາການເບິ່ງວ່າ ທ່ານກໍາລັງຢູ່ໃນລິບ (ຫຼື ຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າ) ກັບໜຶ່ງ...
5 Lectures
ເຈ້ຍໜຶ່ງໃບ ຫຼື One Pager ແມ່ນວິທີການໃຫ້ຂໍ້ມູນໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ໂຄງການ ຫຼື ແນວຄິດຂອງທ່ານ.ທ່ານ ໂດຍພຽງແຕ່ ຕອບຄຳຖາມຫຼັກ ທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງ...
5 Lectures
2 hours